Teori och metod

Teori

Verksamheten bygger på psykodynamisk grund och i vårt arbete utgår vi från utvecklingspsykologiska teorier där anknytningsteorin är särskilt viktig. Anknytningsteorin handlar om nära och känslomässiga relationer mellan barn och föräldrar/vårdgivare och deras betydelse för barnets utveckling. Enligt anknytningsteorin har den tidiga omvårdnaden betydelse för och hur vi senare i livet hanterar livshändelser och nära relationer.

Vi har ett systemteoretiskt förhållningssätt. Vi ser individen som en del av ett system, familjen. Varje del i systemet har ett ömsesidigt påverkansförhållande till andra delar i systemet och till helheten. Varje person i familjen påverkar och påverkas av andra familjemedlemmar och familjen som helhet.

Miljöterapi är en genomgripande teori och arbetsmetod i vårt dagliga arbete. En genomtänkt, sammanhängande och återkommande struktur i den vardagliga miljön, det vill säga ”det dagliga livet på Cederängen” är en viktig del av miljöterapin.

Metod

I vårt utredningsarbete utgår från BBIC och BBIC triangeln är ett viktigt redskap.BBICtriangel
Vi arbetar också med Signs of Saftey som är ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt där fokus ligger på att involvera,engagera och göra barn, föräldrar och övriga runt familjen delaktiga.  Fokus är på de tre frågorna: Vad fungerar bra? Vad är vi oroliga för? Vad behöver hända?

Vår samspelsbehandling utgår ifrån anknytningsteoretisk forskning där samspelet mellan barnet och dess förälder/omsorgsgivare har en central roll för barnets utveckling. Det miljöterapeutiska arbetet innebär att vi finns med i familjernas vardag och de situationer som uppstår. Vi kan då direkt på plats visa på andra strategier och tillvägagångssätt. I samtal reflekterar vi tillsammans över de situationer och händelser som uppstått.

I samspelsbehandling arbetar vi också med BOF, barnorienterad familjeterapi och Tejping.